O kraju

 

KRAJEVNA SKUPNOST BAKOVCI

Krajevna skupnost Bakovci

Število krajanov:cca 1600
Število delovno aktivnih:cca 850
Število volilnih uprav.:cca 1300
Število gospodinjstev:cca 550
Število hiš:cca 460
Število ulic:17
Število društev:15
Število članov v društvih:preko 500

 

 

SVET KS BAKOVCI 2014-2018

 
Krajevna skupnost Bakovci

pristojnost:ime in
priimek:
telefon:elektronska pošta
predsednica

Nives Cajnko041 610 412info@ks-bakovci.si
podpredsednica in tajnicaCvetka Vereš
član (infrastruktura)Janez Jablanovec
član (vzdrževanje objektov)Goran Horvat
član ( društvene ejavnosti)Edita Černjavič
članEmil Cör
članLuka Vereš

 

SOCIO-DEMOGRAFSKA IN EKONOMSKA PODOBA KRAJA

 

Bakovci so tipično bivalno primestno naselje v Mestni občini Murska Sobota, locirano med regijsko središče Mursko Soboto in reko Muro s svojim zaščitenim območjem. Krajani ga s pomočjo občinskih, državnih in evropskih sredstev urejujejo, dograjujejo in infrastrukturno posodabljajo tako, da bi v njem čimbolj zadovoljno živeli. Naselje sicer ne funkcionira samozadostno, ima pa kar nekaj svojega potenciala, med drugim osnovno šolo, vrtec za vse starostne skupine, lastno župnijo, športni center itd.
V naselju je trgovska ponudba za dnevne potrebe, sicer pa je oskrba krajanov vezana na Mursko Soboto.

Krajevna skupnost Bakovci
Z gospodarsko dejavnostjo se ukvarja preko 40 domačih podjetnikov in obrtnikov ter številni pri njih zaposleni delavci, predvsem pa so to dejavnosti šiviljstva, gradbeništva, gostinstva, ključavničarstva, krovstva, vodovodnih in grelnih instalacij, prevozništva, avto kleparstva, pleskarstva, vulkanizerstva, frizerstva, kemičnega čiščenja, montaže oken in vrat, projektiranja in trženja.
Po velikih spremembah na področju kmetijstva se je v naselju ustalilo nekaj večjih kmetij.
Ostali delovno aktivni krajani dnevno odhajajo na delo večinoma v Mursko Soboto, pa tudi v oddaljenejše kraje vse tja do Lendave, Radgone, Ptuja in Maribora ter v Avstrijo.
Nezaposlenost je prisotna in ne odstopa od povprečja Mestne občine.

Krajevna skupnost Bakovci
Izobrazbena struktura se izboljšuje, je pa kar nekaj izobraženih domačinov iz različnih vzrokov ostalo v kraju študija ali drugje v Sloveniji in tujini, kar je za krajevno skupnost in občino seveda določena izguba.
Zdravstveno oskrbo krajani Bakovcev koristijo v zdravstvenem domu Murska Sobota, zasebnih ambulantah in bolnišnici Rakičan.
Delež starejših krajanov je velik in se povečuje. Posamezne ekonomsko socialne probleme primarno rešujejo ustrezne službe, dejavni v tej smeri pa sta tudi Krajevna organizacija Rdečega križa, Krajevna enota Karitas ter Društvo upokojencev.
Prometne povezave so relativno dobre, saj je blizu vasi (2 km) dostop do avtoceste A5, ki povezuje Madžarsko s Slovenijo.

 

   

ZNAČILNOSTI  KRAJA

 

Bakovci so znani po svoji urejenosti, ki je bila že nagrajena. Znani so po svoji godbi, ki deluje od leta 1928, po gasilstvu, ki se je organiziralo v letu 1925, po nogometu, ki je imel v več kot 60 letih delovanja nekaj zlatih obdobij, po rokometu, ki je bil glede na velikost kraja in doseženi ligaški nivo pravi fenomen v določenem obdobju ter po organizirani rekreaciji.
Nasploh pa so Bakovci znani po številnih društvih, ki svojim krajanom zapolnjujejo prosti čas. Krajani so zelo ponosni na svojo šolo in vrtec ter na svojo župnijo.
Pomemben je tudi podatek, da so bili Bakovci v prejšnji državi ena prvih krajevnih skupnosti, ki je v šestdesetih letih uvedla krajevni samoprispevek in ena zadnjih v sedanji državi, ki ga je ukinila. Skratka razvojno, športno, versko in kulturno dinamična krajevna skupnost.
 

INFRASTRUKTURA IN OKOLJE

 

Bakovci so strnjeno naselje s 17 ulicami in skoraj vso osnovno infrastrukturo, ki se sproti obnavlja in dograjuje. Naselje premore novo sodobno kanalizacijsko omrežje, obnovljeno vodovodno omrežje, digitalno kabelsko tv omrežje, sodobno zemeljsko optično kabelsko omrežje za zmogljivejšo in zanesljivejšo dobavo internetnega signala, ulično razsvetljavo, ki se postopoma posodablja, del plinovodnega omrežja, večinoma obnovljeno krajevno cestno omrežje, športno rekreacijski center, vaški dom z veliko in malo dvorano ter številnimi poslovnimi in upravnimi prostori, dom gasilcev ter sodobno pokopališče z mrliško vežo. Komunalna infrastruktura in pokopališče sta predana v upravljanje za to usposobljenemu  javnemu podjetju, ki je v lasti matične občine, s telekomunikacijsko in plinsko infrastrukturo upravljajo zasebne družbe, ostale objekte in javne površine pa s sredstvi občinskega proračuna in lastnimi prihodki upravljajo Krajevna skupnost in krajevna društva. Področje odpadkov je enotno urejeno za področje celotne občine, za urejenost naravnega okolja pa skrbi vodstvo KS.

 

 

DRUŠTVA IN ORGANIZACIJE

 

V Bakovcih deluje več kot 15 društev in organizacij z več kot 500 člani. Predstavljajo pomemben del družabnega življenja in vsako društvo po svoje prispeva k utripu kraja in njegovi prepoznavnosti. Letni koledar kulturnih, športnih in drugih prireditev je pester in bogat, obisk pa je glede na številne dogodke v občini in regiji zadovoljiv.
Krajevna skupnost društva močno podpira in ima z njihovimi vodstvi usklajen pogled na vsebino in obseg programov, ki jih je finančno in organizacijsko možno obvladovati. Končni cilj pa je seveda zadovoljstvo krajanov v posameznem društvu in tudi sicer dobro vzdušje v kraju.

 

  

KAKOVOST BIVANJA

 

Krajani primestnega naselja Bakovci pričakujejo, da bodo v smislu kakovosti bivanja imeli zadovoljene tako materialne kot duhovne potrebe.
Pričakujejo torej sodobno urejeno komunalno in drugo bivalno infrastrukturo ter s pomočjo Krajevne skupnosti, Osnovne šole, društev in Župnije kakovostno organizirano športno, kulturno in versko zadovoljitev svojih potreb. Za to obstajajo v okviru relativno bogate matične mestne občine vsi pogoji. Potrebno je le primerno vodenje s širokim pogledom, dobro povezovanje ter ustvarjanje pozitivnega krajevnega vzdušja.

 

 

POVEZAVA Z MESTNO OBČINO

 

Sodelovanje med Mestno občino Murska Sobota in Krajevno skupnostjo Bakovci je dobro. Sinergija med naseljem Bakovci in mestom Murska Sobota se znotraj Mestne občine kaže v kombinaciji z zaposlitvenimi možnostmi v mestu in njegovem obrobju, ki jih že in jih še bodo koristili krajani Bakovec ter optimalnimi bivalnimi pogoji, ki bodo tem krajanom zagotavljali kvaliteten počitek in sprostitev po delu. Naselje Bakovci ob potoku Mokoš in reki Muri z njenimi rokavi je namreč idealno za  kvalitetno bivanje, za storitvene dejavnosti, ekološko urejeno kmetijstvo, deloma športni turizem in podobno,vsekakor pa ne za industrijo in razne obremenjujoče dejavnosti. Razvojna perspektiva naselja Bakovci je torej v ekonomski navezanosti na občinsko in pokrajinsko središče Mursko Soboto, ki z avtocesto dobiva nove možnosti za gospodarski razvoj in kjer krajani Bakovec participirajo v bruto družbenem proizvodu, dohodnini in drugih fiskalnih prihodkih. Občina in država pa jim preko svojih proračunov vsako leto vračata sorazmerni del za vsakodnevne javne potrebe naselja.