Zbor krajanov

Zbor krajanov 1

Kljub finančni krizi, ki je zajela tudi našo KS, smo dokaj uspešno izpeljali vso delo, ki je bilo planirano. V mesecu februarju smo izpeljali dobrodelni koncert za nakup igrala vrtcu KRTEK. V tej dobrodelni akciji smo zbrali vsega skupaj 9.480,00 €. Za nakup igrala smo odšteli 9.240,00 € z DDV, razliko pa smo namenili stroškom, ki so nastali ob predaji igrala, 140,00 € pa smo donirali OŠ. V vrednosti 500,00 € je bila opravljena donacija OŠ v obliki gradbenih del. Skupaj z župnijo smo organizirali materinski dan. Zatem smo se lotili čistilne akcije pod sloganom Očistimo Slovenijo. Udeležilo se je veliko število krajanov. Ugotavljamo, da se je

Zbor krajanov 2

količina smeti oz. odpadkov občutno zmanjšala, kar pomeni, da so krajani precej osveščeni glede odlaganja odpadkov. Skupaj z nogometnim društvom smo organizirali tradicionalno kresovanje, ki je bilo dobro obiskano. V mesecu juniju smo skupaj z župnijo organizirali krajevno-župnijski praznik in vaške igre, kar nam predstavlja velik finančni zalogaj. Stroški na ta dan so: postavitev šotora, postavitev odra in pogostitev krajanov in župljanov. Stroške kosila si delimo z župnijo, vse ostalo nosi krajevna skupnost. Ti stroški znašajo okrog 2.500,00 €, lahko bi pa znesli občutno več, če ne bi pri podjetju Komunala izposlovali dobre cene glede postavitve odra. Vaške igre je vodil klub mladih. V mesecu septembru smo v Bakovcih imeli slovesno otvoritev novega stadiona na športno-rekreacijskem centru. Vrednost izgradnje presega 700.000 €. V mesecu oktobru smo organizirali skupaj s krajevno organizacijo rdečega križa pogostitev in proslavo ob tednu starejših To prireditev financira MOMS. V mesecu decembru smo v sodelovanju z OŠ in vrtcem organizirali prihod dedka Mraza. Dodali smo še praznovanje predbožičnega večera, ko skupaj z župnijo pripravimo in pričaramo prav posebno vzdušje našim krajanom. Odziv je velik.

Zbor krajanov 3

Za leto 2012 je imela KS planiranih skupno 85.544,00 € odhodkov, od tega jih je realizirala 85.180,15 €. V KS smo zastavljene cilje skoraj v celoti uresničili.

V letu 2012 je KS dosegla prihodke v višini 84.663,53 € in odhodke v višini 85.180,15 €. Na dan 31. 12. 2012 je na TRR KS Bakovci 3.254,98 €, ki jih bo KS namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.

INVESTICIJE V LETU 2012, ki jih nameni MOMS za KS Bakovci

V letu 2012 je krajevna skupnost namenila največ sredstev za urejanje vaškega doma (sanacija kotlovnice in postavitev kaloriferjev za hitrejše segrevanje dvorane, dobava protipožarnih vrat, izdelava dimnika, zamenjava oken, nabava ekspanzijske posode), za športni center(priklop na električno omrežje, kleparsko-krovska dela na čebelarskem domu, vgradnja nujno potrebne drenaže na igrišču zaradi poplavljanja, nabava športne opreme) in za odvodnjavanje meteorne vode na Mladinski ulici.

Zbor krajanov 4

Iz proračuna MOMS smo v letu 2012 pridobili sredstva za tekočo porabo, za starejše občane, za sofinanciranje objektov v KS, za invensticije, za prireditve družbenega pomena in vzdrževanje zelenih javnih površin. Skupno pridobljena sredstva iz proračuna tako znašajo 60.238,00 €, kar predstavlja 71,15 %vseh prihodkov. Lastna sredstva pa so pridobljena iz zaračunavanja najemnin za poslovne prostore(najem dvorane, Zavarovalnica Triglav, frizerski salon…).

Največ sredstev iz naslova tekoče porabe smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, vode in kurjave v objektih, ki so v lasti KS, za pokrivanje stroškov goriva za košnjo zelenih javnih površin in za nemoteno delovanje pisarne in sveta KS.

V letu 2012 se je vodstvo KS na podlagi finančnega stanja odločilo, da se društvom več ne izplačuje donacij. Vsa društva se morajo prijavljati na razpise na MOMS. Edina donacija, ki smo jo dali, je bila donacija prostovoljnemu gasilskemu društvu, in sicer 400,00 €, ker zbirajo sredstva za nakup novega avtomobila.

Vse krajevne skupnosti so se odločile, da bodo varčevale v javni razsvetljavi, zato se luči ugašajo eno uro prej in prižigajo kasneje.

Zbor krajanov 5

 

Načrt dela za leto 2013

V načrtu imamo izvesti vse dogodke in prireditve kot v prejšnjem letu, mogoče še kakšen dogodek več. Organizirali bomo materinski dan, izpeljali čistilno akcijo, za katero termin še ni točno določen, predvideva pa se v 2 terminih, in sicer dve soboti po drugi polovici marca. Organizirali bomo kresovanje in krajevno-župnijski praznik, praznovanje ob tednu starejših občanov, prihod dedka Mraza in dogodek na predbožični večer.

Uvedli smo govore na pogrebih, saj so financirani direktno iz proračuna MOMS.

V letu 2013 bomo iz naslova investicij, za katere so namenjena sredstva v vrednosti 40.100 €, menjali vsa okna v vaškem domu in opravili najnujnejša dela v lokalu na ŠRC (menjava ploščic, pleskanje sten, vodovodna popravila, priključitev objekta na kanalizacijo, nabava barve za prepleskanje objekta, društva pa bodo dobrodelno objekt prepleskala, saj je potreben prenove). Uredili bomo meteorno odvodnjo v Malih Bakovcih, zakoličili poljsko pot v Malih Bakovcih, ki vodi do avtoceste. Uredili bomo krajevni park na zemljišču KS, tam, kjer stoji plinovod, in tako poskrbeli za lepši videz. Predvidevamo saniranje “coklina” na vaškem domu, ker je zelo dotrajan in že odstopa od sten. Prepleskali bomo fasado vaškega doma in sanirali balkon na zadnji strani vaškega doma. Uredili bomo tudi odbojkarsko igrišče na ŠRC. V letu 2013 bomo iz naslova Načrta razvojnih programov izvedli ukrep za umirjanje prometa v križišču lokalne ceste pri Rajhu in ureditev meteorne odvodnje in preplastitev Ulice Ob potoku.