Zbor krajanov 2014

Zbor krajanov 2014

Opis del v letu 2013

V letu 2013 smo izvedli vse dogodke in prireditve kot v prejšnjem letu. Organizirali smo materinski dan skupaj z župnijo, izpeljali čistilno akcijo, organizirali smo tradicionalno kresovanje, dodali novo prireditev, dan družine in športa (bil je zelo dobro obiskan, sodelovala so tudi nekatera naša društva), organizirali smo krajevno-župnijski praznik (s popoldanskimi igrami, katere je vodilo športno društvo), sodelovali smo pri okrogli obletnici ŠNK Bakovci in okrogli obletnici Prekmurske godbe

Zbor krajanov 2014

Bakovci, pri triatlonu, organizirali smo prireditev ob tednu starejših , katerega financira MOMS, skupaj z OŠ Bakovci smo priredili božično-novoletni koncert, gost katerega je bil Orkester slovenske vojske, za najmlajše, njihove starše, dedke in babice smo organizirali božično predstavo. Prisotni smo bili na občnih zborih (upokojenci, čebelarji, nogometno društvo, klub mladih, kulturno društvo, gasilsko društvo in PGB). Na pogrebih so bili izvedeni govori, ki so financirani direktno iz proračuna MOMS.  S predsednico društva upokojencev gospo Marijo Kočar pa smo obiskali sedem parov zlatoporočencev in zakonca, ki sta v tem letu obeležila diamantno poroko.

Zbor krajanov 2014


Finančno poročilo za leto 2013.

V letu 2013 smo iz naslova investicij , za katere so bila namenjena sredstva v vrednosti 40.085,76 €, menjali vsa zunanja okna v vaškem domu, uredili klimatsko napravo  v mali sejni dvorani za potrebe godbe zaradi  zmanjšanja stroškov kurjave, prepleskali smo notranjost vaškega doma (dvorano, spodnje hodnike, kuhinjo in zgornje hodnike), opravljena so bila najnujnejša dela v lokalu na ŠRC (menjava ploščic, pleskanje sten, vodovodna opravila), nabavili smo barvo za pleskanje celega objekta, člani društev pa so objekt prostovoljno prepleskali, saj je bil potreben prenove. Sofinancirali smo nakup novega gasilskega vozila našim gasilcem. Uredili smo meteorno odvodnjo v Malih Bakovcih in na Mlinski ulici, kjer so bile v mesecu marcu poplave. V sklopu tega smo tudi povišali nabrežnino ob Mokošu na Mlinski ulici. Z javnimi delavci in Komunalo smo v Ulici Ob potoku očistili Mokoš in iz njega odstranili drevje. MOMS nam je namenila okrog 380 m³ tampona za ureditev poljskih poti. Nekaj poljskih poti smo v mesecu decembru uredili, prav tako smo sanirali bankine v Bakovcih. Kljub finančni krizi, ki je zajela tudi našo KS, smo dokaj uspešno izpeljali vso delo, ki je bilo planirano. Za leto 2013 je imela KS planiranih skupno 79.322,00 € odhodkov, od tega jih je realizirala 75.785,13 €. V KS smo zastavljene cilje skoraj v celoti uresničili.

Zbor krajanov 2014

V letu 2013 je KS dosegla prihodke v višini 78.992,47 € in odhodke v višini 75.785,13 €. Na računu KS Bakovci je na dan 31. 12. 2013 bilo 6.462,32 €, ki jih bo KS namenila za pokrivanje nastalih obveznosti v naslednjem proračunskem letu.

Zbor krajanov 2014


INVESTICIJE V LETU 2013, ki jih je namenila MOMS za KS Bakovci.

Iz proračuna MOMS smo v letu 2013 pridobili sredstva za tekočo porabo, za starejše občane, za sofinanciranje objektov v KS, za invensticije, za prireditve družbenega pomena in vzdrževanje zelenih javnih površin. Skupno pridobljena sredstva iz proračuna tako znašajo 67.391,80 €, kar predstavlja 85 % vseh prihodkov. Lastna sredstva so pridobljena iz zaračunavanja najemnin za poslovne prostore (dvorana, Zavarovalnica Triglav, frizerski salon, lokal…).

Največ sredstev iz naslova tekoče porabe smo namenili za pokrivanje stroškov elektrike, vode in kurjave v objektih, ki so v lasti KS, za pokrivanje stroškov goriva za košnjo zelenih javnih površin in za nemoteno delovanje pisarne in sveta KS.

Posebej bi poudarila vzdrževanje novega objekta na ŠRC – stadiona, ki je bilo v letu 2013 financirano iz proračuna MOMS v višini 14.000 €. Od tega je direktna sredstva v višini 6.469,00 € dobil ŠNK, 7.531,00 € pa je dobila KS za pokrivanje stroškov (elektrika, voda). Ta denar smo z izdajo faktur direktno črpali iz proračuna MOMS. V letu 2014 nameravamo izvesti vse dogodke kot prejšnje leto: z župnijo bomo sodelovali pri organizaciji materinskega dneva, sledila bo čistilna akcija, kresovanje, dan športa in družine, krajevno-župnijski praznik, okrogli obletnici gasilcev in društva upokojencev, teden starejših, lokalne volitve (z volitvami se bo imenoval novi svet KS). V letu 2014 smo planirali ureditev mrliške vežice (saniranje zunanjih ploščic, zamenjava oken in vrat, meteorna odvodnja na parkirišču pokopališča), sofinanciranje nakupa gasilskega avtomobila, nakup računalnika, preplastitev Ulice Ob potoku, ureditev križišča pri gostilni Rajh, obnov vodovoda.

Zbor krajanov 2014
Sanirali smo odvečno zemljo na ŠRC in tako pripravili mesto za odlaganje vej za kresovanje. Očistili bomo stari rokav Mure v Ulici Ob Muri in v Ribiški ulici. Seveda pa je vse odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.

Dotacija občine za sofinanciranje objektov KS  15.515,00 €, dotacija občine za tekočo porabo 11.300,00 €, dotacija za sprejem starejših 2.293,00 €, za vzdrževanje zelenic 5.681,00 €, za vzdrževanje nekategoriziranih cest 4.364,00 €, davek na nepremičnine 4.599,00 €, dotacija družbenega pomena (prireditve) 1.012,00 €.

Investicije se bodo financirale direktno iz proračuna MOMS. Sprejete investicije na seji mestnega sveta so: ureditev križišča pri gostilni Rajh, meteorna odvodnja in preplastitev dela Ulice Ob potoku, investicije na pokopališču, komasacija Bakovci II. faza, energetska sanacija OŠ Bakovci.

Zbor krajanov 2014

Obravnavali smo problematiko pokopališča. Zaradi nestrinjanja in nezadovoljstva krajanov  smo se na zboru krajanov odločili, da se pogodba o upravljanju pokopališča s podjetjem Komunala prekine in upravljanje pokopališča preide nazaj na Krajevno skupnost Bakovci. Vsa nadaljnja obvestila v zvezi s pokopališčem bo dobilo vsako gospodinjstvo. Najprej je treba prekiniti pogodbo s podjetjem Komunala, nato pa podpis nove pogodbe z strani lastnikov grobov in med KS Bakovci.

Svet KS Bakovci